Vilka är vi? 


Vi hjäl­per dig att Lyc­kas
Vil­ken väg och med vem vill du göra det

Får vi den sto­ra äran att för­val­ta ditt för­tro­en­de?

INFODUCTION AB

Vi strä­var ef­ter att kom­bi­ne­ra det lil­la fö­re­ta­gets ly­hörd­het och en­ga­ge­mang med det sto­ra fö­re­ta­gets re­sur­ser. Vi har ing­en öns­kan av att vara störst bara vi har de nöj­das­te kun­der­na.

Våra kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re hjäl­per och ad­mi­ni­stre­rar ett 100-tal fö­re­tag med bok­fö­ring, re­do­vis­ning, ut­veck­ling, av­veck­ling och an­nat som hör fö­re­ta­gan­de till. Vi fö­re­trä­der även våra kun­der när de så öns­kar gente­mot myn­dig­he­ter och fri­gör de­ras tid så att de kan fo­ku­se­ra på vik­ti­ga­re sa­ker - sin verk­sam­het!

Redovisning – Bokslut - Beskatting

Löpande bokföring

Vi tar hand om hela företagets löpande bokföring så att du kan fokusera på din verksamhet.

Vi skapar rutiner och ger råd som gör din ekonomiadministration effektivare, säkrare och mer lönsam. 

 Lönadministration

Vi erbjuder en effektiv och säker hantering av personallöner genom att skapa och administrera samtliga löneförutsättningarna i vårt lönesystem.

Även stöd i hantering av personalären den och i relationer med arbetsmarknadsparter.
 

Kundreskontra

Ett viktigt moment i redovisning som hjälper till att hantera, kontrollera och planera företagets likviditet avseende fordringar.

• Registrering av kundprofiler med kredittider och kreditnivåer  
• Upprätta effektiva och säkra rutiner för fakturahantering
• Utställande och distribution av fakturor
• Dröjsmålsräntefakturering
• Bokföringsunderlag
• Rapportering och bevakning av inbetalningar och påminnelser
• Underlag för Factoring
• Underlag till inkassokrav
• Analysera inbetalningsprognoser för att underlätta likviditetsplanering 

Leverantörsreskontra

Ett viktigt moment i redovisning som hjälper till att hantera, kontrollera och planera företagets likviditet avseende skulder.

• Registrering av inkommande leverantörsfakturor
• Registrering av leverantörsprofiler med kredittider och kreditnivåer
• Upprätta effektiva och säkra rutiner för inkommande fakturahantering
• Rapportering och bevakning av utbetalningar samt filöverföring till banken
• Bokföringsunderlag 

 Bokslut och årsredovisning

Det­ta är nå­got du som fö­re­ta­ga­re är skyl­dig att upp­rätt­hål­la en­ligt lag för vis­sa bo­lags­for­mer, bland an­nat Ak­tie­bo­lag.

Vi upp­rät­tar års­bok­slut och års­re­do­vis­ning med till­hö­ran­de do­ku­ment som vi se­dan vid
be­hov läm­nas för re­vi­sion till
re­vi­sor. Du slip­per stress och ång­est och kan istäl­let
fo­ku­se­ra på din verk­sam­het. När den­na pro­cess är klar
skic­kar vi des­sa do­ku­ment till be­rör­da myn­dig­he­ter.

Vi upp­rät­tar och han­te­rar:
• Års­bok­slut med bi­la­gor
• Års­re­do­vis­ning

Beskattning

Som an­sva­rig per­son och i din an­svars­ställ­ning i fö­re­ta­get bör du föl­ja alla la­gar som är kopp­la­de till be­skatt­ning i ditt fö­re­tag så att du kan hål­la dig bor­ta från krång­el i fram­ti­den.

Det är en­kelt att bli för­vir­rad när du hand­lar om skat­ter och det är där du mås­te få hjälp av en pro­fes­sio­nell inom be­skattning.

Be­skatt­ning tjäns­ter i In­fo­duc­tion sö­ker nor­malt fram­åt för att hjäl­pa fö­re­ta­get att dels före­byg­ga dels ta itu med de pro­blem som upp­står med skat­ter­na.
Att in­ve­ste­ra peng­ar kan ge dig ett ur­val av för­de­lar, men du mås­te vara med­ve­ten om be­skatt­ning i sam­band med det som det är kor­rekt. 

Ekonomistyrning

Känns din eko­no­mi­ad­mi­nist­ra­tion in­ef­fek­tivt utan att du kan sät­ta fing­ret på var­för?

Vi tar oss an upp­drag med
syf­te att ut­i­från er or­ga­ni­sa­tion, ru­ti­ner och eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar, ge för­slag och
re­kom­men­da­tio­ner kring hur ni ef­fek­ti­vi­se­rar eko­no­mi­ar­be­tet och dess pro­ces­ser.
Vi kan bor­ra djupt, enda ner till in­di­vid­ni­vå vid be­hov, för att dra rätt slut­sat­ser.

Vi be­ly­ser för­bätt­rings­om­rå­den och ger er verk­ty­gen för en bätt­re pla­ne­ring och styr­ning av ad­mi­nist­ra­tio­nen.

Ekonomiavdelning, (outsourcing)

Outsourcing - eller utkontraktering - innebär generellt att ditt företag låter någon annan sköta delar av sin verksamhet, ekonomiavdelningen

Vår långa er­fa­ren­het av
eko­no­mi­ad­mi­nist­ra­ti­va
ar­bets­upp­gif­ter har gett oss in­sik­ter som vi av er­fa­ren­het vet ska an­pas­sas ef­ter var­je verk­sam­het. Var­je verk­sam­het är unik vil­ket in­ne­bär att inte bara er­fa­ren­het utan även ly­hörd­het att vik­ti­ga de­lar när man ska­par en ef­fek­tiv och lön­sam eko­no­mi­ad­mi­nist­ra­tion.

Infoduction AB åtar sig att upprätthålla och driva, för ditt företag, hela den ekonomiska administrationen, så du sliper stå ut med egna resurser som är dyrare och kräver ledning och styrning såsom i din övriga organisation.

Management 

Behovsanalys

Vi gör en grundlig analys där vi konkretiserar det övergripande syftet till tydliga och dokumenterade behov i verksamheten.

Analysens rekommendationer blir ett värdefullt arbetsverktyg för det fortsatta arbetet med anskaffning av företagets behov av produkter och tjänster men även behov och anskaffning av personella resurser.

Vi ger förslag på hur behovet skall tillfredsställas och presenterar slutsatserna i en utförlig rapport. Underlaget kan innefatta en marknadsanalys, ett (strukturerat) un-derlag till en kravspecifikation, en konsekvensanalys samt slutsatser, rekommenda-tioner och förslag på strategi avseende all sorts behov av resurser i bolaget.
 

Verksamhetsanalys

Vi ger för­slag och re­kom­men­da­tio­ner hur ni kan iden­ti­fi­e­ra och ef­fek­ti­vi­se­ra din ­or­ga­ni­sa­ti­ons kom­plex­i­tet och dess pro­ces­ser.

Ut­gångs­punk­ten är er or­ga­ni­sa­tion, era ru­ti­ner, era eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar, ända ner till in­di­vid­ni­vå. Vi till­han­da­hål­ler verk­ty­gen för bätt­re pla­ne­ring och styr­ning av fö­re­ta­gets ­verk­sam­hets ut­veck­ling.
Vi do­ku­men­te­rar alla slut­sat­ser och re­kom­men­da­tio­ner i en rap­port.

Utbildning och Rådgivning

Tjäns­ten rik­tar sig till dig som har en kon­kret av­sikt att an­skaf­fa kom­pe­tens för ut­veck­ling och kva­li­tets­säk­ring av din verk­sam­het.

Upp­rät­tar en ut­bild­nings­plan ba­se­rat på be­fint­lig och för­vän­tat kom­pe­tens. Vi ge­nom­för ut­bild­ning­en på in­di­vid- och kom­pe­tens­ni­vå i re­la­tion till re­spek­ti­ve re­surs­ar­bets­si­tu­a­tion och fö­re­ta­gets af­färsidé.

Vi ger dig stöd, råd och re­kom­men­da­tio­ner av­se­en­de La­gar och an­vis­ning­ar i sam­band med att ditt fö­re­tag/​or­ga­ni­sa­tion har be­stämt att verk­stäl­la ti­di­ga­re ana­ly­ser och pla­ner för att leda till eta­ble­ring av bo­la­gets af­färsidé.

Vi blir ditt boll­plank och kan som ut­om­stå­en­de grans­ka och dis­ku­te­ra lämp­lig ­tak­tik och stra­te­gi. Ge­nom att an­li­ta oss du ökar du dina chan­ser att nå lyc­kat re­sul­tat ef­tersom vi har lång er­fa­ren­het inom om­rå­det och vet vad som kom­mer för­vän­tas av dig.

Developed by 2easy web applications

Ståltrådsvägen 27

168 68 Bromma

Vi hjäl­per dig att Lyc­kas – Vil­ken väg och med vem vill du göra det

Får vi den sto­ra äran att för­val­ta ditt för­tro­en­de?