Redovisning – Bokslut - Skatter - Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

Känns din eko­no­mi­ad­mi­nist­ra­tion in­ef­fek­tivt utan att du kan sät­ta fing­ret på var­för?

Vi tar oss an upp­drag med syf­te att ut­i­från er or­ga­ni­sa­tion, ru­ti­ner och eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar, ge för­slag och re­kom­men­da­tio­ner kring hur ni ef­fek­ti­vi­se­rar eko­no­mi­ar­be­tet och dess pro­ces­ser. Vi kan bor­ra djupt, enda ner till in­di­vid­ni­vå vid be­hov, för att dra rätt slut­sat­ser.

Vi be­ly­ser för­bätt­rings­om­rå­den och ger er verk­ty­gen för en bätt­re pla­ne­ring och styr­ning av ad­mi­nist­ra­tio­nen. Re­sul­ta­tet och dess slut­sat­ser do­ku­men­te­ras i en rap­port.