Management - Behovsanalys

Behovsanalys

Vi gör en grund­lig ana­lys där vi kon­kre­ti­se­rar det över­gri­pan­de syf­tet till tyd­li­ga och do­ku­men­te­ra­de be­hov i verksamheten.

Ana­ly­sens re­kom­men­da­tio­ner blir ett vär­de­fullt ar­bets­verk­tyg för det fort­sat­ta ar­be­tet med anskaffning av företagets behov av produkter och tjänster men även behov och anskaffning av personella resurser.

Vi ger för­slag på hur be­ho­vet skall tillfredsställas och pre­sen­te­rar slut­sat­ser­na i en ut­för­lig rap­port.
Un­der­la­get kan in­ne­fat­ta en mark­nads­a­na­lys, ett (struk­tu­re­rat) un­der­lag till en krav­spe­ci­fi­ka­tion, en kon­se­kven­sa­na­lys samt slut­sat­ser, re­kom­men­da­tio­ner och för­slag på stra­te­gi av­se­en­de all sorts behov av resurser i bolaget.