Management - Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalys (Privat och offentlig)

Vi ger för­slag och re­kom­men­da­tio­ner hur ni kan identifiera och ef­fek­ti­vi­se­ra din ­or­ga­ni­sa­tions komplexitet och dess pro­ces­ser.

Ut­gångs­punk­ten är er or­ga­ni­sa­tion, era ru­ti­ner, era eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar, ända ner till in­di­vid­ni­vå. Vi till­han­da­hål­ler verk­ty­gen för bätt­re pla­ne­ring och styr­ning av fö­re­ta­gets ­verk­sam­hets utveckling.

Vi do­ku­men­te­rar alla slut­sat­ser och re­kom­men­da­tio­ner i en rap­port.