Management - Utbildning och Rådgivning

Utbildning och Rådgivning

Tjäns­ten rik­tar sig till dig som har en kon­kret av­sikt att an­skaf­fa kompetens för utveckling och kvalitetssäkring av din verksamhet.

Upprättar en utbildningsplan baserat på befintlig och förväntat kompetens. Vi genomför utbildningen på individ- och kompetensnivå i relation till respektive resursarbetssituation och företagets affärsidé. 

Vi ger dig stöd, råd och re­kom­men­da­tio­ner av­se­en­de La­gar och anvisningar i sam­band med att ditt fö­re­tag/or­ga­ni­sa­tion har bestämt att verkställa tidigare analyser och planer för att leda till etablering av bolagets affärsidé.

Vi blir ditt boll­plank och kan som ut­om­stå­en­de grans­ka och dis­ku­te­ra lämp­lig ­tak­tik och stra­te­gi. Ge­nom att an­li­ta oss du ökar du dina chan­ser att nå lyc­kat re­sul­tat ef­tersom vi har lång er­fa­ren­het inom om­rå­det och vet vad som kom­mer för­vän­tas av dig.