Redovisning – Bokslut - Skatter - Löpande bokföring

Löpande bokföring

Vi tar hand om hela företagets lö­pan­de bok­fö­ring så att du kan fo­ku­se­ra på din verk­sam­het.

Vi ska­par ru­ti­ner och ger råd som gör din eko­no­mi­ad­mi­nist­ra­tion ef­fek­ti­va­re, säk­ra­re och mer lön­sam.

I den lö­pan­de bok­fö­ring­en in­går också:
• Han­te­ring av moms, ar­bets­gi­var­av­gif­ter och per­so­nal­skat­ter samt öv­rigt un­der­lag till skatte­de­kla­ra­tio­n
• Re­gi­stre­ring av kvit­ton och ut­lägg 
• Pe­ri­o­di­se­ring­ar
• Av­stäm­ningar
• Rap­por­te­ring av fö­re­ta­gets sta­tus
• Pe­ri­od­bok­slut
• Ekonomisk råd­giv­ning