Redovisning – Bokslut - Skatter - Lönadministration

Administration av lön

Vi er­bju­der en ef­fek­tiv och sä­ker han­te­ring av personallö­ner ge­nom att ska­pa och ad­mi­ni­stre­ra samtliga lö­ne­för­ut­sätt­ning­ar­na i vårt lö­ne­sy­stem.

Även stöd i hantering av personalärenden och i relationer med arbetsmarknadsparter.

I den­na tjänst in­går:

• Re­gi­stre­ring av lö­ne­un­der­lag

• Ut­skrift och dis­tri­bu­tion av lö­ne­spe­ci­fi­ka­tio­ner

• Ut­skrift och dis­tri­bu­tion av upp­börds­de­kla­ra­tio­ner

• Bok­fö­ring och ut­be­tal­nings­un­der­lag

• Kon­troll­upp­gif­ter