Redovisning – Bokslut - Skatter - Kundreskontra

Kundreskontra

Ett viktigt moment i redovisning som hjäl­per till att han­te­ra, kon­trol­le­ra och pla­ne­ra fö­re­tagets lik­vi­di­tet avseende fordringar.

Kun­d­res­kon­tra­han­te­ring

Re­gi­stre­ring av kund­pro­fi­ler med kre­dit­ti­der och kre­dit­ni­vå­er

Upp­rät­ta ef­fek­ti­va och säk­ra ru­ti­ner för fak­tu­ra­han­te­ring

Ut­stäl­lan­de och dis­tri­bu­tion av fak­tu­ror

Dröjsmåls­rän­te­fak­tu­re­ring

Bok­fö­rings­un­der­lag

Rap­por­te­ring och be­vak­ning av in­be­tal­ning­ar och på­min­nel­ser

Un­der­lag för Facto­ring

Un­der­lag till in­kas­so­krav

Analysera in­be­tal­nings­pro­gno­ser för att un­der­lät­ta lik­vi­di­tets­pla­ne­ring