Redovisning – Bokslut - Skatter - Bokslut och årsredovisning

Bokslut och årsredovisning

Det­ta är nå­got du som fö­re­ta­ga­re är skyl­dig att upp­rätt­hål­la en­ligt lag för vis­sa bo­lags­for­mer, bland an­nat Ak­tie­bo­lag.

Vi upp­rät­tar års­bok­slut och års­re­do­vis­ning med till­hö­ran­de do­ku­ment som vi se­dan vid behov läm­nas för revision till re­vi­sor. Du slip­per stress och ång­est och kan istäl­let fo­ku­se­ra på din verk­sam­het. När denna process är klar skickar vi dessa dokument till berörda myndigheter.

Vi upprättar och hanterar:

Års­bok­slut med bi­la­gor

Års­re­do­vis­ning

Han­te­ring av pe­ri­o­di­se­ring­ar och omklassificeringar

Av­stäm­ningar med revisorn

In­komst­de­kla­ra­tion

Utskick till Bolagsverket och Skat­te­ver­ket.